شرکت پایه گذران ایده‌های توانمند هم اکنون اقدام به استخدام متخصصین در زمینه برق قدرت، مدیریت انرژی‌منابع طبیعی، و محیط زیست مینماید. افراد واجد الشرایط رزومه خودرا به آدرس info@pitcoint.ir ارسال نمایند.