پروژه نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی منجیل در اراضی به وسعت ۲۱۶ هکتار در حوزه ۲۰ سیدان در ارتفاعات هرزویل میباشد. این پروژه دارای پروانه احداث ۱۰۰ مگاواتی از سازمان انرژیهای نو، پروانه اتصال به شبکه از وزارت نیرو و مجوز محیط زیست از سازمان محیط زیست میباشد. همچنین این شرکت دارای کتابچه مصوب طرح از وزارت جهاد کشاورزی میباشد. این پروژه به علت سرعت باد و ظرفیت باد منطقه از پروژه های زود بازده میباشد.

کارفرما: شرکت پایه گذاران ایده های توانمند

محل: منجیل، ایران

هزینه احداث (مهندسی، تجهیزات، ساخت): ۱۲۰ میلیون یورو

نوع پروژه: EPC/F

مدیریت طرح: در دست بررسي

تامین کننده تجهیزات: در دست بررسي

ظرفیت پروژه: ۱۰۰ مگاوات

وثائق: قرارداد تضمینی قروش برق وزارت نیرو (P.P.A)، مجوز قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)

دوره احداث: ۲ سال

دوره بهره برداری: ۲۰ سال