سایت نیروگاه

توپوگرافی سایت نیروگاه

دریافت فایل محل پروژه با فرمت KMZ جهت استفاده در Google Earth